X
تبلیغات
زولا

 

 

مرحله تمرین (Oral Drills  )

      1- از دانش آموزان بخواهید تا کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند.

      2- جمله “ الگو“ که نکته زبانی جدید را در خود دارد چند بار بلند خوانده شود.

      3- از دانش آموزان بخواهید که بعداز شما تکرار کنند.

      4- از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از کلمات داده شده ، جملات را

        بازگو کرده و تغییرات لازم را اعمال کنند . لازم به تذکر است که انجام

       برخی تمرینات شفاهی نظیر ” سئوال و جواب ” در خصوص تصاویر

       ممکن است با بسته بودن کتاب میسر نباشد ، لذا از دانش آموزان بخواهید

       در انجام این تمرینات به کتاب ها نگاه کنند.

     هدف از تمرینات  Oral Drills:

        برای تقویت مهارت ” شنیداری  ”(Listening  ) و ” مهارت گفتاری ”

        (Speaking ) لازم و ضروری می باشد.

بقیه در ادمه مطلب

دانش واژگانی (Vocabulary  )

1- واژه های دستوری  (Function Words ) : عبارتند ازضمایر، حروف تعریف و غیره ...

2- واژه های معنایی (Content Words ) : عبارتند از  اسم ، فعل ، صفت ، و غیره ... 

    واژگان معنایی به کار رفته در دوره راهنمایی به گونه ای هستند که یا می توان در کلاس

    یافت ، یا با خود به کلاس آورد  ،یا تصویر آن را بر روی تخته کشید ، یا با لوحه به   

    نمایش گذاشت یا با انجام عملی مفهوم آن را منتقل کرد  و در نهایت توضیح مختصری به

    انگلیسی  یا فارسی داده و  از کلمات متضاد و مترادف کمک گرفت.

 

   روش تدریس لغات جدید :

   الف- مرحله معرفی (:( Presentation

     1- از دانش آموزان بخواهید که کتابهای خود را بسته  و به شما گوس دهند .

       2- واژه جدید را چند بار تلفظ کنید و معنی آن را با استفاده از فلاش کارت ، لوحه ، و یا

           خود شئ ( در صورتی که در کلاس موجود باشد) به دانش آموزان تفهیم کنید .

      3- واژه جدید را در یک یا دو جمله جدید به کار ببرید تا مفهوم آن کاملا درک شود .

      4- هر واژه را روی تخته نوشته و یا از روی فلاش کارت به دانش آموزان نشان دهید .

         در این مرحله هر واژه را چند بار تکرار نمائید تا فرم نوشتاری آن را در حالی که تلفظ

         واژه را می شنوند ، ببیند.

   ب- مرحله تمرین (Practice  )

     1- از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از شما تکرار

          کنند.

     2- از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از شما با دیدن 

          تصاویر تکرار کنند .

     3- از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی  و انفرادی واژگان را بعد از شما با دیدن

          فرم نوشتاری تکرار کنند .

 

ج- مرحله تولید و کاربرد ( Production )

     1- کلمه های تدریس شده را با  به کارگیری از شیوه های زیر ارزشیابی کنید.

         یکی از دستورالعمل های زیر را به دانش آموزان بدهید : 

       - یک .............. به من نشان بده . Show me a ……………          

       - به ................  اشاره کن Point to a ………………….            .

       - یک .............  به من بده.         Give me a ……………….               

       - تصویر یک ........ را بکش.   Draw a picture of a ……..       

    2- جمله ای با یک جای خالی بنویسید و از دانش آموزان بخواهید با یکی از کلمات جدید 

       تدریس شده آن را کامل کنند.

    3- از دانش آموزان بخواهید تا کلمات تدریس شده را در جمله بکار ببرند.

لغات جدید بکمک تصاویر

1- معرفی کلمه :   ضمن اشاره به تصویر و کلمه ، کلمات مربوط به هر تصویر را چند بار

    تکرار کنید . در این مرحله دانش آموزان فقط گوش می دهند.

2- تکرار گروهی : ضمن اشاره به کلمه تصویر را بگویید و از دانش آموزان بخواهید بعد از

     شما تکرار کنند. این عمل را با تک تک  تصاویر انجام دهید.

 

3 - اشاره معلم و تکرار گروهی : به تصاویر اشاره کنید بدون آنکه کلمات را بر زبان آورید

    با حرکات    دست ، دانش آموزان را به گفتن کلمه مربوط به هر تصویر تشویق کنید.

4- تکرار انفرادی : از چند نفر به طور انفرادی بخواهید تا با اشاره شما به تصاویر ، کلمه

    مربوط به آن را ادا کنند. لازم به یادآوری است که دانش آموزان مجازند فقط بعد از معلم

    کلمات را بطور انفرادی یا گروهی تکرار کنند. 

 

روس تدریس اصوات (Phonetics ):

  الف- مرحله معرفی (  Presentation )

    1- از دانش آموزان بخواهید کتاب هایشان را بسته و به شما گوش دهند.

    2- نوار قسمت مورد تدریس را روشن کرده و یا خود با صدای بلند کلمات را

      چند بار بخوانید.

  ب- مرحله تمرین (Practice )

   1- کلاس را به دو قسمت تقسیم کنید از یک گروه بخواهید بعد از شما تکرار کنند

     در حالی که گروه دیگر گوش میدهند. سپس نقش گروه ها را عوض کنید. بدین

     طریق فرصت برای تشخیص صوت جدید مهیا خواهد شد.

   2- از کل کلاس بخواهید بعد از شما تکرار کنند . تکرار انفرادی نیز بخواهید.

   3- کلماتی که دارای صوت جدید می باشند بر روی تخته سیاه نوشته و یا از دانش

     آموزان بخواهید به کتاب هایشان نگاه کرده و کلمات را بعد از شما تکرار کنند .

 

 ج- مرحله تولید(  Production )

   1- از دانش آموزان بخواهید کلمات را بصورت انفرادی تکرار کنند . تصحیح

      خطا های تلفظی توصیه می شود.

   2- مثال های بیشتری برای دانش آموزان ارائه دهید و از آنها بخواهید کلماتی که

     صوت مشابه دارند را در کتاب خود پیدا کنند.

aروش تدریس پیشنهادی مکالمه: الف- مرحله معرفی (Presentation ) 1- جهت ایجاد آمادگی دانش آموزان برای پذیرش مکالمه از آنها چند سئوالی در مورد موضوع مکالمه بپرسید ویا توضیح خلاصه ای در مورد آن بدهید. 2- با استفاده از تصاویر و اشیا ء موجود و یا کشیدن شکل بر روی تخته سیاه موضوع مکالمه را معرفی کنید.ممکن است لازم باشد که مفهوم مکالمه را به طور خلاصه توضیحی در مورد آن بدهید. 3- کلمات جدید موجود در مکالمه که در فهم آن نقش دارند را تدریس کنید. 4- از دانش آموزان بخواهید که به مکالمه گوش دهند به آنها بگویی که سئوالاتی راجع به متن از آنها خواهید پرسید. 5- چند سئوال درک مطلب از دانش آموزان بپرسید که موضوعات کلی مکالمه را در بر گیرد . پاسخ های کوتاه را از دانش آموزان بپذیرید . 6- یک بار دیگر از دانش آموزان بخواهید که به متن مکالمه گوش دهند و به سئوالات جزئی تری پاسخ دهند . 7- از دانش آموزان بخواهید که کتاب هایشان را باز کنند و با نگاه کردن به متن به مکالمه گوش دهند. 8- اگر لازم باشد متن مکالمه به انگلیسی توضیح دهید و ساختارهای مهم را برای دانش آموزان توضیح دهید. ب- مرحله تمرین (Practice ) : 1- مکالمه را با مکث های منطقی بلند بگویید و از دانش آموزان بخواهید به صورت دسته جمعی و انفرادی تکرار کنند. 2- کلاس را به دو قسمت تقسیم کنید و به هر قسمت نقشی واگذار کنید و از آنها بخواهید نقش های خود را تکرار کنند و در نهایت از دانش آموزان بخواهید که به صورت انفرادی ایفای نقش کنند. ج- مرحله تولید (Production ) 1- مکالمه را بر روی تخته سیاه نوشته و بعضی از کلمات و عبارات را پاک کنید و از دانش آموزان بخواهید آن را جایگزین کنند. 2- از دانش آموزان بخواهید که دو به دو مکالمه را انجام دهند. 3- از دانش آموزان بخواهید در منزل به تمرین مکالمه پرداخته و آماده ایفای نقش در جلسه بعد باشند. روش تدریس پیشنهادی نکات دستوری :(۱) الف- مرحله معرفی ( Presentation ) 1- از دانش آموزان بخواهید تا کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند. 2- با بکارگیری ازاشیاء و موقعیت های موجود در کلاس ، لوحه ، فلاش کارت وغیره ... جملات معنی دار کوتاهی بسازید که در آن ساختار جدیدی بکار رفته باشد. 3- بعدازمعرفی نکته زبانی جدید با چندسئوال مختصر ، میزان فهم دانش آموزان رااندازه بگیرید. ب- مرحله تمرین (Oral Drills ) 1- از دانش آموزان بخواهید تا کتاب های خود را بسته و به شما گوش دهند. 2- جمله “ الکو“ که نکته زبانی جدید را در خود دارد چند بار بلند خوانده شود. 3- از دانش آموزان بخواهید که بعداز شما تکرار کنند. 4- از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از کلمات داده شده ، جملات را بازگو کرده و تغییرات لازم را اعمال کنند . لازم به تذکر است که انجام برخی تمرینات شفاهی نظیر ” سئوال و جواب ” در خصوص تصاویر ممکن است با بسته بودن کتاب میسر نباشد ، لذا از دانش آموزان بخواهید در انجام این تمرینات به کتاب ها نگاه کنند. ج- مرحله تولید (Written Exercises ) انجام موفقیت آمیزتمرینات شفاهی از طرف دانش آموزان ممکن است تضمین کننده به کار گیری صحیح نکات تدریس شده در تمرینات نوشتاری نباشد . لذا لازم است دانش آموزان تمرینات نوشتاری را بدون کنترل معلم انجام دهند تا ارزیابی بهتری از دانش خود داشته باشند . 1- نحوه انجام هر یک از تمرینات را بطور خلاصه توضیح داده و در صورت نیاز یک نمونه انجام دهید. 2- از دانش آموزان بخواهید تا تمرینات را در منزل انجام داده و در جلسه بعد در کلاس مورد ارزیابی قرار گیرد.نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1391 توسط Hadi Ranjbari
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم کده