Who chatter to you, will chatter of
you

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

Who has skirts of straw needs fear to fire

 کسی که دامن حصیری دارد باید از آتش
فاصله بگیرد
.

کسی که بار شیشه دارد نباید به دیوانه سنگ بیاندازد.

When love is not madness, it is not love

عشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست.

عاشق آن باشد که چون آتش بود           گرم رو سوزنده و سرکش بود 

بقیه در ادامه مطلب

What the eye sees not, the heart ruse not

اگر دیده نبیند، دل نخواهد.

When good cheer is lacking, our friends will be packing

یار نیک را در روز بد شناسند.

While the grass grow, the cow starves

بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

Who longest wait of all surely wins

صبر آرد آرزو را نی شتاب؛ صبر مایه پیروزی است.

We are on a different wavelength

آبمان به یک جوی نمی رود.

We live for a good time not for a long time

کیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگی است.

Who knows much, will suffer much

هر که بیشتر می فهمد بیشتر رنج می برد.

What the heart feels the tongue speaks

آنچه بر دل فرود آید، بر زبان آید.

Who keeps company with the wolf will learn to howl

انگور ز انگور همی گیرد رنگ.

کمال همنشین در من اثر کرد    و گرنه من همان خاکم که هستم

Water is life’s matter and matrix, mother and medium.

آب مایه حیات است؛ بدون آب نمی توان زندگی کرد؛ آب آبادانی است.

Water which is to pure has no fish

آب پاک و تمیز ماهی ندارد.

Wishes don’t wash the dishes

با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

a Wonder lasts but nine days

آتش تند زود خاکستر می شود.

a Work well begun is half done

کاری که خوب شروع شده باشد در واقع نیمی از آن انجام شده است.

When/where one door shuts another opens

خدا گر به حکمت ببندد دری       گشاید به فضل و کرم در دیگری

When the word is out it belongs to another

سخن تا نگویی بر او دست هست    چو گفته شد یابد او بر تو دست

When the head aches, all the body is out of tune

چو عضوی بدرد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

What is a workman without his tools

ز بی آلتان کار ناید درست؛ بدون ابزار و وسایل کاری نمی توان انجام داد.

Wedlock is a padlock

ازدواج، اسارت است.

ای گرفتار پایبند عیال                 دیگر آسودگی مبند خیال

Work while it is day

تا تنور داغ است نان باید پخت.

the Weakest goes to the wall

هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

When candles are away all cats are grey

شب گربه سمور نماید.

We are shot with our own arrow

خود کرده را تدبیر نیست؛ از ماست که بر ماست.

Wear the pants in the family

تصمیم گیرنده بودن؛ حرف آخر را زدن؛ رئیس بودن

a Woman’s place is in the home

خانه بدون زن گورستان است.

زن بلا باشد به هر کاشانه ای       بی بلا هرگز مبادا خانه ای

a Woman’s work is never done

کار خانم ها هیچ وقت تمام نمی شود.

Walnuts and pears you plant for your heirs

هر چه نیکی کنید آن نیکی به خود کرده اید.

When the wine is in, the wit is out

شراب، عقل از سر بیرون کند.

When the pot boils over, it cools itself

فواره چون بلند شود سرنگون شود.

Wisdom is better than strength.

آدمی را عقل می باید نه زور.

What you pay, what you get

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

What is past, is past

گذشته ها گذشته است.

Who laughs last, laughs longest

آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.

While there is life, there is hope

تا زندگی هست، امید هست.

What you lose on the swings, you gain on the roundabouts

دری نبست زمانه که دیگر دری نگشاید.

ایزد هرگز دری نبندد بر تو    تا صد دیگری به بهتری نگشاید

What is told in the ear of a man, is often heard a hundered miles away

حرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.

Wonders will never cease.

معجزه هنوز هم اتفاق می افتد.

Water is the best thirst quencher

آب بهترین فرو نشاننده عطش است.

Want is the mother of industry

احتیاج مادر اختراع است.

What is taken in with the milk, only goes out with the soul.

با شیر اندرون شده با جان بدر شود.

When drink enters, wisdom departs

شراب که از در، در آمد        عقل و هوش از کف برفت

Worrying never did anyone any good

نگرانی دردی را درمان نمی کند.

Wake not a sleeping dog

فتنه در خواب است بیدارش مکن.

We seek water in the sea

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد         وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

We cannot learn without pain.

بدون رنج و زحمت، علم حاصل نمی شود.

We lie loudest when we lie to ourselves

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.

When in doubt do nowt/ nothing

روزه شک دار نگیر.

Who knows he knows nothing knows much.

هرگز دل من ز  علم  محروم  نشد    کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب وروز  معلومم شد که هیچ معلوم نشد

Who knows what tomorrow holds.

که داند که فردا چه زاید زمان؛ هیچکس از آینده خبر ندارد.

When things got to the worst they will mend

تا پریشان نشود کار به سامان نرسد؛ خرابی مقدمه اصلاح است.

When angry, count a hundred

هر وقت عصبانی شدی یک لیوان آب بخور.

What costs little is little esteemed.

نداند کسی قدر روز خوشی       مگر روزی افتد به سختی کشی

What can’t be cured must be endured.

چو نتوان بر افلاک دست آختن   ضروری است با گردشش ساختن

Water does not tickle out of his hand

آب از دستش نمی چکد.

Writing of ideas is the capital of future

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.

Woman’s dreams go by contraries

خواب زن چپ است.

Win a few, lose a few

آدم گاه برنده است، گاه بازنده.

Words are but wind.

حرف باد هواست.

Why buy a cow when milk is so cheap.

چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است. ( آفتابه خرج لحیم کردن است )

War and love are as full of trouble as pleasure

جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند.

Wear the old coat, but buy the new book.

لباس کهنه ات را بپوش اما کتاب تازه بخر.

Wake up and smell the coffee.

ششدانگ حواس خود را جمع کردن

Work one’s fingers to the bone

جان کندن؛ سخت کار کردن

Warm the cockles of somebody’s heart

کسی را خوشحال کردن.

Weigh the pros and cons.

معایب و محاسن کاری یا چیزی را سنجیدن.

Work all the hours God sends

بکوب کار کردن؛ شبانه روز کار کردن

Wear one’s heart on one’s sleeve.

بی شیله پیله بودن؛ صاف و ساده بودن

When pigs fly.

خدا را چه دیدی!؛ در همیشه روی یک پاشنه نمی گردد.

Win small, win early, win often

کم ببر، زود ببر، همیشه ببر.

When the hell’s frozen over.

وقت گل نینوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1391 توسط Hadi Ranjbari
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : تم کده